Søk

Helse- og omsorgskomiteen støtter Høies forslag om standardisert innpakning for tobakksprodukter

Stortingets helse- og omsorgskomité la 1. desember frem sin innstilling til regjeringens forslag til endringer i tobakksskadeloven. Komiteen stiller seg positiv til å legalisere salg av e-sigaretter og til innføring av standardiserte innpakninger på tobakksprodukter.

Helse- og omsorgsdepartementet la i sommer frem et forslag om endringer i lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). Forslaget innebærer blant annet innføring av standardisert innpakning av tobakksvarer (såkalt "plain packaging"), og at dagens forbud mot salg av e-sigaretter skal oppheves.

Klikk her for å laste ned lovproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet

Nå har forslaget vært ute på høring, og Helse- og omsorgskomiteen la 1. desember frem sin innstilling. Flertallet i komiteen stiller seg positive til begge de nevnte punktene. Foreløpig dato for behandling av lovproposisjonen i Stortinget er satt til 09.12.2016.

Klikk her for å lese høringsuttalelsen fra NTF

Forbudet mot salg av e-sigaretter oppheves

Et flertall av høringsinstansene, inkludert NTF, støttet forslaget om å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter, og de fleste var også er enig i at salg av e-sigaretter skal reguleres i henhold til bestemmelsene i tobakksskadeloven. Et flertall av komiteens medlemmer støtter også dette. Kun medlemmene fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ytret at de ikke ønsker å åpne opp for enda et nikotinholdig produkt i Norge, uten tilstrekkelig kunnskap om hvor skadelig produktet er og hvilke effekter det vil ha for folkehelsen.

Standardisert innpakning - også for snus

NTF har støttet departementets forslag om stadardiserte tobakkspakninger, inkludert snus, sigarer, sigarillos og pipetobakk. Dette var også meningen til det store flertallet av høringsinstanser. I komiteens instilling står det spesifikt at komiten "viser til at forslaget om standardiserte tobakkspakninger fikk stor tilslutning i høringsrunden, og at kritikken nesten utelukkende har kommet fra tobakksindustrien selv eller fra aktører som er sponset av tobakksindustrien. (...) Tobakksindustriens iherdige kamp mot tiltaket er på mange måter det beste beviset for at det faktisk vil ha den ønskede effekten".

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, er enig i at nøytrale tobakkspakker og snusesker bør innføres også her i landet for snus og sigaretter, men gir unntak for sigarer, sigarillos og pipetobakk. Her er det kun Frp som skiller seg ut som ikke ønsker noen form for regulering av tobakksprodukter gjennom standardisering av emballasje. Også Venstre ber om at snus unntas standardisert innpakning med forbehold om at "dersom man ikke lykkes med å hindre rekruttering av unge til bruk av snusprodukter, og forskning og monitorering viser at det er sannsynlig at produktemballasje påvirker bruken av snusprodukter blant unge, vil dette medlem (Venstre) støtte innføring av standardisering også for disse produktene".  Venstre ber også snusprodusentene bevise, innen rimelig tid, at deres produkter ikke fører til økt rekruttering blant unge, og at andel unge snusbrukere synker i årene fremover.

Foreløpig dato for behandling av lovproposisjonen i Stortinget er satt til 09.12.2016

Klikk her for å lese hele innstillingen til Helse- og omsorgskomiteen på www.stortinget.no

 

 

Publisert: 02.12.2016