Søk

Forskrift om tannbleking

Tannblekemidler med styrke 0,1 – 6,0 % hydrogenperoksid, til stede eller frigjort, kan bare selges til tannleger. Første sekvens i hver behandlingssyklus skal gjennomføres hos eller under direkte tilsyn av tannlege. Produktene skal ikke brukes på personer under 18 år.

Mattilsynet og Helsedirektoratet har vedtatt at tannblekeprodukter skal følge bestemmelsene i kosmetikkdirektivet/kosmetikkforskriften. Regelverket ble oppdatert og nedfelt i en forskrift fastsatt av Mattilsynet på bakgrunn av et EU-direktiv fra 2011, og trådte i kraft fra 31. oktober 2012.

Bruken av blekemidler begrenset
Tannblekemidler som inneholder fra 0,1 til 6 prosent hydrogenperoksid kan selges, men bare til tannleger. Dette gjelder også produkter som frigjør tilsvarende mengde hydrogenperoksid. Konsentrasjonen av H2O2 tilstede eller frigjort skal angis i prosent.

I første del av hver behandlingssekvens skal produktene brukes av en tannlege. Hvis det er mulig å sikre et tilsvarende sikkerhetsnivå kan også gjøres under direkte tilsyn av en tannlege. Deretter kan forbrukeren få produktet for selv å fullføre behandlingen. Produktene skal ikke brukes på personer under 18 år.

Behandlingen skal være trygg for pasienten
Endringen begrunnes med at det regnes som trygt å bruke tannblekemidler som nevnt over så sant

  1. tannlegen undersøker pasienten uten å finne risikofaktorer eller orale sykdommer som taler imot behandlingen, og
  2. tannlegen forsikrer seg om at pasienten ikke bruker produktene oftere eller lenger enn de er ment å skulle brukes.

Mattilsynet ansvarlig for tilsyn med produktene
Reglene gjelder for produkter som reguleres i henhold til direktiv 76/768/EØF, om kosmetiske produkter. Mattilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og for spørsmål om regelverket som gjelder for produktene.

Overtredelser av forskriftens bestemmelser kan meldes til Mattilsynet.

På Mattilsynets nettsted kan du lese mer om dette:
- Generelt om reguleringer på kosmetikkområdet
- Om visse kosmetiske produkter
- Om tannblekemidler