Søk

Vedtekter Østfold tannlegeforening

Stiftet 27. oktober 1895.

Endret siste gang 19. november 2015§ 1. Navn.

Foreningens navn er Østfold Tannlegeforening. Dens initialer er ØTF.


§ 2 Formål

Foreningens formål er:
1. å arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige, sosiale og økonomiske interesser,
2. som lokalforening av NTF for Østfold fylke å bistå og representere NTF i distriktet.


§ 3 Formålenes fremme

Til fremme av disse formål
1. gjelder NTFs kollegiale bestemmelser,
2. holdes regelmessige medlemsmøter,
3. tilrettelegges og utbygges tiltak av sosial og økonomisk art.


§4 Foreningsåret

Foreningsåret begynner 1. januar. Regnskapsåret følger foreningsåret.


§ 5 Medlemsforhold. Inn- og utmeldelser

1. Som ordinært medlem
    a. inngår alle ordinære medlemmer av NTF i Østfold fylke,
    b. opptas studentmedlemmer av NTF fra Østfold. Studentmedlemmer har ikke adgang til å
        avgi stemme i foreningsanliggender (se NTF`s vedtekter §11).
2. Som assosiert medlem kan opptas ordinært medlem av annen lokalforening. Assosierte medlemmer har adgang til foreningens møter og kurser, men har ikke forslags- og stemmerett.
3. Som æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent av foreningen eller dens formål. Æres- og korresponderende medlemmer innvoteres av generalforsamlingen etter enstemmig innstilling av styret.


§ 6 Kontingenten

Kontingentens størrelse bestemmes for hvert år av generalforsamlingen. Kontingenten betales forskuddsvis ved foreningsårets begynnelse. Studentmedlemmer og assosierte medlemmer betaler 1/2 kontingent. Unnlater et medlem å betale skyldig kontingent, kan styret overfor NTF innstille at vedkommende blir strøket som medlem. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og medlemmer over 65 år er fritatt for kontingent.


§ 7 Eksklusjon

Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter og bestemmelser, kan styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder saken et styremedlem, forelegges saken i alle tilfelle for et medlemsmøte, hvor 2/3 flertall kreves for vedtagelse.


§ 8 Tillitsvalgte

1. Styret består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Et styremedlem representerer Østfold UTV, og et av styrets medlemmer er kurskontakt. Med unntak av ledervervet og representanten fra UTV, er styret selvkonstituerende.

2.  Andre tillitsvalgte valgt av generalforsamlingen er:
     a.   Representanter med suppleanter til NTFs representantskap,
           (antallet fremgår av NTFs vedtekter, § 6),
     b.   2 revisorer
     c.   Arkivar,
     d.   Klagenemnd bestående av 3 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Begge sektorer skal være representert.  
     e.  Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer, herav minst et privatpraktiserende og minst et offentlig ansatt,
     f.   4 medlemmer av kursnemnd, herav minst et privatpraktiserende og minst et offentlig ansatt (styrets kurskontakt er leder av nemnden),
     g.   Valgkomité bestående av 3 medlemmer, herav minst et privatpraktiserende og minst et offentlig ansatt. Styret og de øvrige tillitsvalgte velges for 2 år av gangen med mulighet for gjenvalg.

3 . a. Valgkomité for Østfold UTV.
     b. Østfold UTV.
UTV velges på et eget møte for offentlig ansatte i forkant av generalforsamlingen. Hvert medlem velges for to år av gangen. Alle medlemmer kan ikke skiftes ut samtidig.


 § 9 Tillitsvalgtes plikter

1. a. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er tilstede. Det påser at NTFs og ØTFs
vedtekter og bestemmelser overholdes. Det ivaretar foreningens økonomi og har ansvaret for dens informasjonsvirksomhet. Det har ansvar for at valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen finner sted. Det utnevner etter behov distriktstillitsvalgte som til enhver tid holder styret underrettet om saker av interesse for foreningen.
    b. Lederen tillyser og leder styre- og medlemsmøter og er selvskrevent medlem av NTFs representantskap. Nestlederen overtar lederens plikter i dennes fravær og når det ellers er behov for det.
    c.  Sekretæren fører styre- og forhandlingsprotokoll. Denne formidles til styrets medlemmer etter styremøtet, via e-post, og godkjennes på førstkommende styremøte som egen post i sakslisten. Sekretæren utfører det forretningsmessige arbeid for foreningen og redigerer årsberetningen.
    d. Kassereren innkrever kontingent og andre fordringer, holder kontroll med alle bevegelser på foreningens ulike konti, samt betaler alle regninger. Kassereren kontrollerer alle bilag og oversender disse til regnskapsfører, og sørger for at revidert årsregnskap og foreløpig årsregnskap fremlegges for generalforsamlingen.
    e. Arkivaren har som oppgave å lagre materiale levert fra styret, slik som Årbok, referat fra styremøter og generalforsamling, samt andre dokumenter som har betydning for foreningens drift og virke. Lagringen bør være på digitalt medium, dersom det er mulig.


§ 10 Generalforsamling

Generalforsamling holdes hvert år innenfor tidsrommet 20. oktober til 20. november. Medlemmene innkalles med minst 2 ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av generalforsamlingen. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

På generalforsamlingen
a) legges årsberetning og foreløpig regnskap for inneværende år frem. Det vedtas budsjett og kontingent for det kommende foreningsår, og fjorårets reviderte regnskap legges frem til orientering.
b) behandles de fra NTF tilsendte representantskapssaker.
c) behandles andre saker med krav på behandling.
d) velges de i § 8, punktene 1. og 2. nevnte tillitsvalgte, med de unntak som fremgår av bestemmelsene i § 8.


§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst 3 styremedlemmer eller på forlangende av 1/5 av medlemmene. Den innkalles etter samme regler som for ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.


§ 12 Saksbehandling og vedtektsendringer

1. Enhver sak som ønskes behandlet i møte, må sendes styret senest 1 måned før møtet.

2. Forslag til endringer i gjeldende vedtekter må være styret i hende senest 2 ? to ? måneder før generalforsamlingen. Medlemmene gjøres kjent med vedtektsforslaget minst 2 uker før generalforsamlingen. Vedtektene må ikke stå i strid med NTFs vedtekter. Saken behandles av generalforsamlingen.


§ 13 Valg og avstemning

1. De stemmeberettigede medlemmer velger
a) leder med absolutt flertall. Valget skal skje skriftlig. Er det flere kandidater og ingen oppnår absolutt flertall, foretas bundet omvalg mellom de to som hadde flest stemmer. Ingen kan samtidig inneha vervet som leder i ØTF og vervet som leder i Østfold UTV.
b) andre tillitsvalgte nevnt under § 8, punktene 1. og 2., med alminnelig flertall. Valget bør skje skriftlig. Ved gjenvalg kan det dog skje ved akklamasjon. Ved ovennevnte valg (a og b) kan det også avgis stemme i lukket konvolutt vedlagt navneseddel. 48 49

2. Avstemning i alminnelige foreningssaker må skje skriftlig hvis 1/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede krever det. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, hvis intet annet er bestemt. Ved stemmelikhet i styre- og foreningsmøter gjør lederens stemme utslaget.

3. Ved vedtektsendringer skal avstemningen skje skriftlig, hvis det kreves av minst 1/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede. Til forandringer i vedtektene kreves 2/3 flertall.


§ 14 Oppløsning av foreningen

I tilfelle at foreningen blir oppløst, tar den generalforsamlingen som vedtar dette, bestemmelse om hvordan foreningens midler skal anvendes.


INSTRUKS FOR REDAKSJONSKOMITÉEN
Redaksjonskomitéen skal redigere og utgi ØTFs årbok samt minst to nummer av InfOralen årlig. Foreningens informasjonssekretær er fast medlem av komitéen i tillegg til de valgte medlemmene og sekretæren deltar i arbeidet med årboken. Redaktør for årboken utpekes av og blant de valgte medlemmene.

BESTEMMELSER
for lokale klubber innen ØTF
(Vedtatt på generalforsamlingen 1.10.1976 og endret 1999 og 2001.)
1. ØTF deles i seks distrikter: Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Mysen og Askim. Hvert distrikt kan ha en lokal tannlegeklubb. Klubben bør ha vedtekter som er godkjent av ØTFs generalforsamling.
2. Formål.
Klubbens formål er:
a. Å arbeide for et kollegialt samhold, samt å fremme standens faglige, sosiale og økonomiske interesser.
b. Å arbeide for størst mulig oppslutning om ØTF. De lokale klubbers virksomhet må ikke komme i konflikt med ØTFs arrangementer.
c. Å ivareta distriktsvise interesser som f.eks. vaktordninger o.l.
d. Å påse at NTFs regler og vedtekter blir fulgt innen distriktet, og straks melde fra til ØTF om brudd på disse.
3. Hvert år, fortrinnsvis om høsten, skal klubbene ha årsmøte hvor det velges et styre på tre medlemmer, hvorav en leder. Minst ett av styremedlemmene skal være offentlig ansatt eller privatpraktiserende.
4. Bare medlemmer av NTF kan oppnå medlemsskap i klubbene.
5. Medlemsforhold.
Hver lokalklubb avgjør selv om medlemsskapet skal være obligatorisk for NTFs medlemmer i distriktet.
6. De lokale klubber avgjør selv kontingentens størrelse som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som er fritatt for kontingent til ØTF betaler ingen kontingent.
7. Klubbens leder fungerer som ØTFs distriktstillitsvalgte.
8. Klubbene avgir hvert år, før 1. juni, årsberetning til ØTF.
9. Eventuelle tvister angående klubbens drift bringes inn for ØTF dersom et styremedlem eller 1/4 av medlemmene ønsker det.
10. Dersom klubben blir oppløst, tar det årsmøtet som vedtar dette, bestemmelse om hvordan foreningens midler skal anvendes.

STATUTTER FOR ØTFs KAPITALFOND
§1. ØTFs Kapitalfond er opprettet i 1982 ved at jubileumsfondets midler er overført til dette fond. Fondet tilføres nye midler ved årlige overføringer fra ØTFs budsjett.
§2. Midler fra fondet skal brukes til:
a. Innkjøp av kapitalgjenstander nødvendig for foreningens drift og kursvirksomhet.
b. Tilskudd til ØTFs jubiléer.
§3. Fondet forvaltes av ØTFs styre. Årlig revisjon foretas av foreningens revisor og
regnskapet forelegges generalforsamlingen.
§4. Hvis fondet besluttes opphevet, skal eventuelle gjenstående midler anvendes etter
generalforsamlingens nærmere bestemmelser.
§5. Forandringer av disse statuttene eller beslutning om å oppheve fondet kan kun skje
av generalforsamlingen.

STATUTTER FOR ØTFs HEDERSTEGN
1. Dekorasjonen kalles ØTFs Hederstegn.
2. Hederstegnet kan utdeles til medlemmer av ØTF. Det kan videre utdeles til andre som har gjort seg fortjent til det.
3. Hederstegnet forvaltes av et utvalg, som består av to tidligere dekorerte medlemmer og ØTFs fungerende leder. Utvalget velger hvert år sin leder. De to førstnevnte medlemmer velges av og blant de dekorerte for et tidsrom av fem år. (Første gang går det ene medlem ut etter tre år, ved loddtrekning.)
4. Ethvert medlem av ØTF kan overfor utvalget fremsette forslag til dekorasjon. Utvalget har møte i september hvert år for å ta standpunkt til fremsatte forslag til dekorasjon. Forslag må være utvalget i hende innen 1. september hvert år.
5. Hederstegnet utdeles i forbindelse med et festmøte og foregår i enkle, verdige former.
6. Hederstegnet bæres som vanlig for lignende dekorasjoner. Første gangs utdeling
foretas av komitéen i samråd med styret i ØTF.