Søk

Sentralt næringsutvalg

Sentralt næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål. Utvalget består av leder og to medlemmer samt et varamedlem. Det skal fortrinnsvis inngå en representant for leietannleger i utvalget.

Sentralt næringsutvalg velges på Næringspolitisk Forum. Lederen inngår som medlem av hovedstyret etter godkjenning fra representantskapet. Utvalget velges for to år av gangen. Sekretærfunksjonen ivaretas av sekretariatet.


Mandatet for utvalgets arbeid vedtas av hovedstyret etter forslag fra utvalget selv.


Mandat
Sentralt næringsutvalg er et rådgivende utvalg for NTFs hovedstyre og skal arbeide med

a)  Arbeids- og driftsbetingelser i privat tannlegevirksomhet, herunder
     -  Kontraktsforhold
     -  Arbeidsgiverspørsmål
     -  Skatteforhold
     -  Pensjons- og trygderettigheter
     -  Bedriftsøkonomiske spørsmål

b)  Være kontaktledd mellom hovedstyret og Akademikerne-N.

c)  Holde kontakt med medlemsmassen i privat sektor bl.a. gjennom Næringspolitisk forum
     og fremme aktuelle saker derfra for hovedstyret.

d)  Rekruttering av tillitsvalgte i privat sektor.