Søk

NTFs vedtekter § 5 a: Sentralt næringsutvalg

Sentralt næringsutvalg skal ivareta næringspolitiske spørsmål. Utvalget består av leder og ytterligere 2 medlemmer. I tillegg har utvalget et varamedlem. Det skal fortrinnsvis inngå en representant for leietannleger i utvalget. NTFs sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget.

Utvalgets mandat vedtas av hovedstyret etter forslag fra utvalget.

Sentralt næringsutvalg er representert i hovedstyret ved sin leder eller dennes personlige vara.

Utvalgets leder og medlemmer velges på Næringspolitisk forum i de år det er valg til hovedstyre. Utvalget velges for 2 år av gangen.

Næringspolitisk forum velger lederen av Sentralt næringsutvalg særskilt, og så velges de to øvrige medlemmer av utvalget. Den som får flest stemmer blir samtidig vara for utvalgets leder. Varamedlem til utvalget velges særskilt. Dersom det i valgene oppstår stemmelikhet mellom to kandidater anses den som har fått stemmer fra flest lokalforeninger som valgt. Ved stemmegivning har hver lokalforening en stemme samt en ytterligere stemme for hver påbegynt 100 privatpraktiserende medlemmer i lokalforeningen.

Næringspolitisk forum vedtar selv sitt reglement og endringer i dette. Reglementet og endringer skal godkjennes av representantskapet. I de år det ikke er valg på hovedstyre velger Næringspolitisk forum en valgkomité.