Søk

Tilleggssak Representantskapsmøte 2017 - oppdatert reglement

Da NTF-Student ble vedtatt opprettet i 2015, ble ikke reglementet for representantskapet oppdatert i tråd med de vedtektsendringene som fulgte. For å få frem vedtektsendringene også i reglementet, fremmer hovedstyret en tilleggssak for representantskapet 2017. Saken er ikke med i representantskapsheftet og må derfor behandles i henhold til vedtektenes § 6 C nr. 5.

Reglementet for representantskapet ble ikke endret parallelt med de vedtektsendringene som ble gjort i 2015, som følge av opprettelsen av NTFs studentforening (NTF-S). Den gjeldende versjonen av reglementet, slik det står i årets representantskapshefte, er dermed ikke i tråd med NTFs vedtekter. Hovedstyret har derfor besluttet å be representantskapet om å endre reglementet på møtet i desember, slik at det blir i overensstemmelse med vedtektene.

De endringene som må gjøres, følger direkte av vedtektenes § 6. Her fremgår det at leder av NTF-S inngår i representantskapet med tale-, forslags- og stemmerett, og at et medlem av NTF-S fra hvert av de odontologiske lærestedene i Norge har adgang til møtet med tale- og forslagsrett. Tilsvarende bestemmelser fremgår av vedtektenes § 4 b.

Saken står ikke på den sakslisten som er fremlagt til årets representantskapsmøte. Det kreves derfor 2/3 flertall for å ta saken opp til behandling og 2/3 flertall for å fatte vedtak, jf. vedtektene § 6 C nr. 5. Representantskapets ordfører har gitt sin tilslutning til saksbehandlingen.

Publisert: 08.11.2017