Søk

​Høydepunkter fra representantskapsmøtet 2017

1. - 3. desember var NTFs representantskap samlet på Scandic Oslo Airport for å fatte en rekke viktige beslutninger for NTFs arbeid de neste to årene.

IMG_0623Forsamlingen besto av 98 representanter fra student-, spesialist- og lokalforeninger. I tillegg deltok ledere for NTFs ulike organer, hovedstyret, en student fra Tromsø og ansatte i NTFs sekretariat.

Her er noen av høydepunktene og de viktigste vedtakene som ble fattet:
Klikk her for å se full saksliste (krever innlogging)

Referater og meldinger

Første punkt på programmet var orientering om aktuelle saker - en rekke protokoller, beretninger og rapporter fra NTFs ulike utvalg og organer. Alle disse ble tatt til etterretning uten innsigelser.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen driftes av NTF og gir viktig stønad ved sykdom og svangerskap til landets tannleger. Representantskapet vedtok en rekke vedtektsendringer for ordningen. Mange av disse dreide seg om språklige rettinger, moderniseringer og presiseringer, men også noen innholdsmessige endringer som vil medføre bedre ytelser for medlemmene. De viktigste av disse er:

 • Begrensningen som gjelder at man ikke skal motta mer enn inntil 80% av fjorårets inntekt i samlet stønad fra NAV og Sykehjelpsordningen endres til 90 %.
 • Det innføres igjen stønad også for dager mellom julaften og nyttårsaften og dager mellom palmesøndag og 2. påskedag.
 • Vedtektene endres slik at stønad kan gis med tilbakevirkende kraft i inntil 12 måneder (tidligere 6 måneder).
 • Vedtektene harmoniseres med NAVs regler om uttak av fødselspenger ved at det ikke er krav til uttak av 5 ukers permisjon før man kan motta stønad ved fødsel eller nedkomst.
 • Reduksjon av stønad ved uttak av alderspensjon fjernes, slik at uttak av alderspensjon ikke lenger medfører reduserte ytelser.

Regnskap 2015/2016 og budsjett 2018/2019

Visepresident Gunnar Amundsen informerer om NTFs regnskapI følge regnskapsloven skal årsregnskap godkjennes før 30. juni, og derfor må hovedstyret godkjenne NTFs samlede årsregnskap med noter og beretninger på junimøtene. Både årsberetninger og årsregnskap presenteres derfor for NTFs representantskap til orientering. Budsjettene er også forhåndsgodkjent av hovedstyret, men legges frem for representantskapet til orientering. Dette fører alltid til litt debatt om man har prioritert og disponert midler i henhold til vedtatt arbeidsprogram – så også i år.

Blant annet ble det etterspurt mer midler til kurs/opplæring for tillitsvalgte i lokalforeningen, og det kom spørsmål om man kunne vurdere å endre investeringsstrategien vedrørende økt bruk av realavkastningen på investert kapital fra 10 % til 20 %. Det kom også klare signaler om å holde medlemskontingenten stabil i de kommende årene – dvs at den ikke bør øke mer enn normal årlig prisvekst. Til slutt ble det understreket at en sterk og sunn økonomi som gir god likviditet og som bidrar til at NTF har styrke og handlingsrom, er svært viktig også i årene som kommer.

Vedtektsendringer

Et av punktene i det arbeidsprogrammet som representantskapet vedtok i 2015, var en helhetlig revisjon av NTFs vedtekter. De politiske prosessene knyttet til kommunereformen sammen med forslaget om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten skapte usikkerhet rundt hvilken betydning dette kunne få for NTF som organisasjon, og dermed også for oppbyggingen av vedtektene. Prosessen med en hovedrevisjon av vedtektene var derfor utsatt til neste periode, og det ble i stedet lagt frem forslag til en delvis revisjon på dette representantskapsmøtet. De fleste av endringene gjaldt derfor opprydning i systematikk og språklige moderniseringer, flytting av avsnitt og sammenslåing av paragrafer, ikke minst for å få en fullstendig oversikt over NTFs organer, utvalg og komitéer, og for å fjerne bestemmelser som var ansett som overflødige.

En oversikt over endringene finnes i lovspeilet som er lagt ut på nettstedet under Organisasjonen / Representantskapet.

Av ytterligere endringsforslag som ble lagt frem på representantskapsmøtet kan nevnes:

 • Nytt punkt 14 «Lokale utvalg av tillitsvalgte» tas inn under NTFs organer i § 3 a
 • Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling betaler 50 % av full kontingent.
 • § 19 om lokalforeningstilhørighet. Tillegg: «Hovedstyret kan etter søknad gi dispensasjon.»

Revisjonsarbeidet vil fortsette i neste periode og vil da også omfatte foreningens struktur.

To nye policydokument

Policydokumentet «Fremtidens tannhelsetjeneste» fra 2013 bla lagt frem i ny form og delt opp i to - en del om organisering/finansiering og en del som omhandler kompetanse. Begge Policydokumentene ble vedtatt, og vil bli lagt ut på tannlegeforeningens nettsider under Organisasjonen / NTF mener.

Arbeidsprogram i ny drakt

Terje Hs-og-ordførerkollegiet

Å vedta arbeidsprogram for de neste to årene er en av de viktigste oppgavene for Representantskapet. Arbeidsprogrammet skal legge rammer og være styrende for arbeidet i hovedstyret og resten av foreningen, men samtidig gi handlingsrom. I år ble arbeidsprogrammet lagt frem i «ny drakt», hvor målet var å skape et dokument som er enklere å bruke i den daglige virksomheten. Utkast til arbeidsprogram var tidligere fremlagt på forum for tillitsvalgte og hadde dessuten vært sendt ut til lokal- og spesialistforeningene og NTF Student for innspill. Det grundige forarbeidet var muligens noe av årsaken til at det ikke ble noen omfattende debatt om dokumentet. Likevel var det flere representanter som brukte talerstolen til å fremme ideer og løfte emner og spørsmål som medlemmene er opptatt av. Blant temaene og spørsmålene som ble fremmet av representantene var:

 • Bør etterutdanningskvoten reduseres fra 150 timer til 100 timer de første 5 årene som yrkesaktiv?
 • NTF må tydeliggjøre viktigheten av tannlege som ledere i tannhelsetjenesten, og bidra til å heve lederkompetansen blant tannleger. Bør det utvikles en TSE modul om ledelse?
 • Hva skal vi gjøre med kjededannelsene? Det er viktig at NTF bidrar med råd og verktøy som kan gjøre det enklest mulig for MNTF å drive egen praksis.
 • Flere representanter var innom viktigheten av å spre kompetanse i distriktene og få til større grad av desentralisert spesialistutdanning, fordi det vil gjøre det lettere å rekruttere spesialistkandidater fra distriktene.
 • Flere representanter hadde også mye på hjertet rundt punkt 2.2.1 om å «arbeide for å videreutvikle dagens stønadsordning» (i folketrygden). Her er det tydelig at medlemmene brenner for vanskeligstilte pasientgrupper og ønsker det beste for sine pasienter og skulle gjerne sett at flere fikk mer hjelp og støtte. Flere var inne på at pengene bør følge pasienten – spesielt for gruppe C2.

Valget

Så kom tiden til valg på tillitsvalgte til NTFs ulike organer, inkludert hovedstyre. I de aller fleste tilfellene holdt representantskapet seg til valgkomiteens innstiling, og det var få benkeforslag og enda færre blanke stemmer. Camilla Hansen Steinum og Gunnar Amundsen ble gjenvalgt som henholdsvis president og visepresident. NTF står foran en spennende periode med flere store utfordringer. Da er det gledelig at både president og visepresident ble valgt inn uten motkandidater eller debatt og med 95 av 98 stemmer. Dette viser at hovedstyret har medlemmenes fulle støtte i årene fremover.For full oversikt over valg til alle verv se egen nettnyhet om valget.

Eventuelt

 • 24210421_925996780899689_3491708090820611790_oUnder eventuelt ble det bl.a. holdt en liten «appell» fra Erik Nilsen, leder i Aust-Agder tannlegeforening. Han rettet stor takk til NTFs sentrale tillitsvalgte og ansatte for den betydelige ekstrainnsatsen og det viktige arbeidet som var nedlagt med å stanse den planlagte flyttingen av DOT til kommunen – en sak som trolig er i en særstilling i nyere odontologisk historie. Innlegget ble mottatt med stående applaus fra representantskapet. (se bilde)

 • Bruk av sosiale medier ble også bragt på banen, og det ble minnet om både nettvett og personvern i debatter og ved etterspørsel av faglige råd. Det ble etterlyst et annet forum hvor man kan legge ut faglige spørsmål og pasientkasus uten fare for å bryte personvern og taushetsplikten. Det er flere hindre for å få dette til, både tekniske og ikke minst juridiske, men presidenten lovte at NTFs skal se på saken og undersøke mulighetene. Hun minnet om at man ved behov for faglige råd bør konsultere eller henvise til spesialist, ikke stole på råd fra andre på sosiale medier da man ikke kan være sikker på at rådene som gis, følger gjeldende anbefalinger.
 • Presidenten gikk kort gjennom en rekke dokumenter vedtatt av HS som policy dokumenter «light», kalt Hovedstyrets synspunkter på nettsted. Dokumentene handler om NTFs synspunkter på en rekke aktuelle temaer, blant annet tannhelseforsikring, kompetansesentre, botulinumtoxin og utenlandsbehandling. Offisielle policydokumenter vedtatt av representantskapet finnes på nettstedet under Organisasjonen/NTF mener, mens dokumenter vedtatt av hovedstyret ligger under «Hovedstyrets synspunkter»

 • Møtet ble rundet av med en grundig takk til alle representanter for det betydelige arbeidet som foregår ute i student-, lokal- og spesialistforeningene. Også hovedstyret og sekretariatet ble applaudert - laginnsatsen og oppgavedelingen mellom sekretariat, tillitsvalgte og medlemmer gjør at NTF står godt rustet for to år med nye utfordringer.

Tusen takk for to flotte dager på Gardermoen! Både hovedstyre og sekretariatet sitter igjen med gode styringsdokumenter og solid støtte for å fortsette arbeidet i de neste to årene.

Publisert: 05.12.2017