Søk
Hjem     Organisasjonen     Hovedstyre  

Hovedstyret

Hovedstyret leder foreningens virksomhet. President, visepresident og sju medlemmer velges/godkjennes av representantskapet. Presidenten er foreningens øverste leder.

Hovedstyret består av president, visepresident og fem styremedlemmer valgt av representantskapet. I tillegg velger Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum et styremedlem hver som representanter for henholdsvis Sentralt forhandlingsutvalg og Sentralt næringsutvalg. Disse valgene må godkjennes i representantskapet. Hovedstyret skal bestå av offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger, minst tre fra hver gruppe.

Presidenten er foreningens øverste leder. Hovedstyret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og bestemmelser og påser at disse overholdes. På foreningens vegne tar hovedstyret standpunkt til enhver sak på det tidspunkt en avgjørelse er nødvendig.

Hovedstyret koordinerer virksomheten for de organer innen NTF som arbeider på begrensede områder eller ivaretar særinteresser, og påser at medlemmenes fellesinteresser blir tilbørlig ivaretatt i forhold til særinteressene.

Se NTFs aktivitetskalender under "Hva skjer" for en oversikt over møter for NTFs hovedstyre