Søk
Hjem     Organisasjonen     Fagnemnd  

Instruks for NTFs fagnemnd

(Gjeldende fra 1. januar 2007)

 

 

1.  Fagnemnden har til oppgave:

a.   å planlegge og koordinere NTFs faglige virksomhet.

b.   å være rådgivende utvalg for hovedstyret, samt å
 bistå dette med faglige arrangementer.

c.   å bistå lokalforeningene i faglig virksomhet.

 

 

2.  Fagnemnden skal bestå av leder, nestleder og to medlemmer som velges av representantskapet for en toårsperiode det året det velges hovedstyre. Det skal også velges to varamedlemmer med samme funksjonstid som fagnemndens medlemmer.

 

    Utover dette utpeker de odontologiske læresteder ett medlem hver. I tillegg oppnevner lokalforeninger som skal arrangere landsmøte, ett medlem for en periode på to år før landsmøtet hvis lokalforeningen ikke allerede er representert i fagnemnda etter ordinært valg.