Søk

Vedtekter Oppland tannlegeforening

Endret siste gang 18.11.2016

§ 1 Formål

Oppland tannlegeforening er NTFs lokalforening i fylket. Den skal representere NTF i Oppland, fremme NTFs formål, ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold og arbeide for bedre tannhelse. Til fremme av formålene holdes regelmessige medlemsmøter, eventuelt i samarbeid med andre lokalforeninger i NTF.

 

§ 2 Medlemskap

Lokalforeningen består av NTFs ordinære medlemmer i fylket og de av NTFs passive medlemmer og studentmedlemmer som ønsker å være medlem av lokalforeningen.

I tillegg kan lokalforeningen ha æresmedlemmer og korresponderende eller inviterte/assosierte medlemmer som innvoteres ved vedtak i lokalforeningens organer.

 

§ 3 Kontingent

Kontingenten for det følgende år fastsettes av generalforsamlingen og er lik for alle som betaler kontingent.

 

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er fritatt for kontingent.

   For inviterte medlemmer, assosierte medlemmer og studentmedlemmer treffer generalforsamlingen særskilt vedtak om eventuell kontingent.

   Medlemmer over 65 år og pensjonerte medlemmer, er fritatt for kontingent. Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales etter NTFs regler.

   Medlemmer som skylder kontingent for mer enn to år, kan av hovedstyret strykes som medlem.

   Ved kurs i regi av Oppland Tannlegeforening, betaler medlemmene en egen kursavgift. Kursavgift for de som ikke er medlemmer, fastsettes for hvert kurs og skal være høyere enn medlemsprisen.

Kontingent skal sendes ut i januar hvert år, og må betales før man kan få medlemspris ved deltakelse på kurs.

           

§ 4 Ledelse

Oppland Tannlegeforening ledes av et styre på 6 medlemmer. Dette består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Lederen velges først ved særskilt valg.

Privatpraktiserende tannleger og offentlig ansatte tannleger skal begge være representert. Et av medlemmene representerer UTV (utvalg av tillitsvalgte for offentlig sektor). Dette medlemmet med personlig varamedlem oppnevnes av de offentlig ansatte medlemmene før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan fatte vedtak om fordelingen av vervene som nestleder, sekretær og kasserer, eller delegere denne myndigheten til styret.

Videre har lokalforeningen følgende faste nemnder og tillitsvalgte, valgt av generalforsamlingen: 2 revisorer, fagnemnd, klagenemnd, kontaktutvalg med fylkesmyndighetene, valgkomité og informasjonssekretær.

For disse nemnder fastsetter generalforsamlingen instrukser dersom det ikke gjelder normalinstrukser, fastsatt av NTF.

Samtlige nemnder og tillitsvalgte velges for 2 år.

Valg holdes de år NTFs hovedstyre er på valg.

   Leder mottar styrehonorar for arbeidet på 7% av 1G pr år. Kasserer mottar styrehonorar på 5% av 1G for arbeidet pr år.

Styremedlem som representerer OTF sentralt hos NTF, skal motta godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt tilsvarende 10% av 1G pr dag med representasjon.

 

§ 5 Styrets oppgaver

Styret leder foreningens virksomhet, ivaretar foreningens økonomi og påser at NTFs og lokalforeningens bestemmelser overholdes. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme.

Lederen tillyser og leder styre- og medlemsmøter og representerer lokalforeningen utad.

Nestleder overtar lederens funksjoner i dennes fravær og når det ellers er hensiktsmessig.

Sekretæren fører styre- og forhandlingsprotokoll, fører i samråd med lederen foreningens korrespondanse og utarbeider forslag til årsberetning.

Kassereren innkrever kontingenter og andre fordringer og betaler alle regninger. Vedkommende fører foreningens regnskap og sørger for at revidert regnskap blir forelagt generalforsamlingen. Regnskapet skal midlertidig godkjennes av styret innen utgangen av juni  påfølgende år, og godkjennes endelig av generalforsamlingen samme år.

UTVs representant holder styret orientert om saker som angår alle OTFs medlemmer og årsmelding fra UTV inngår som en del av lokalforeningens årsmelding.

 

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamling holdes hvert år i oktober/november måned.

Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av generalforsamlingen, derunder valgkomiteens innstilling.

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer kreves 3/4 flertall.

Generalforsamlingen ledes av lederen i OTF.

 

Generalforsamlingen skal:

1.Behandle årsberetning og regnskap.

2.Behandle budsjett og fastsette kontingent etter forslag fra styret.

3.Foreta valg av styre og andre tillitsvalgte. Alle valg skjer skriftlig. Gjenvalg kan dog skje ved akklamasjon.

4.Behandle andre saker som er ført opp på sakslisten.

5.Behandle saker som ikke står på sakslisten. For vedtak om behandling av slike saker og realitetsvedtak i saken kreves 2/3 flertall.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene eller på forlangende av 1/5 av medlemmene. Den innkalles etter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

 

§ 8 Vedtektsendringer

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret senest to måneder før generalforsamling.