Søk

Vedtekter Nordmøre og Romsdal tannlegeforening

Revidert 31. oktober 1992, sist endret 17. oktober 2001

 

§ 1 Geografisk område

Nordmøre og Romsdal tannlegeforening er lokalforening av Den norske tannlegeforening i Nordmøre og Romsdal.

 

§ 2 Formål

1. Å støtte NTF i dens landsomfattende arbeid.

2. Å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

3. Å fremme det kollegiale samhold.

 

§ 3 Medlemmer

Foreningens medlemmer er:

1. ordinært, ethvert medlem av NTF bosatt i Nordmøre og Romsdal.

2. studentmedlemmer, æresmedlemmer, passive medlemmer og innbudte medlemmer.

     Slike medlemskap avgjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall etter forslag fra styret.

     Bare ordinære medlemmer har stemmerett i foreningssaker, og bare de er valgbare til tillitsverv.

 

§ 4 Innmelding, utmelding

Inn- og utmelding skjer i samsvar med skriftlig melding om dette fra NTFs sekretariat, og/eller ved flyttemelding fra et medlem.

 

§ 5 Eksklusjon og gjenopptakelse

Spørsmål om eksklusjon og gjenopptakelse blir å behandle slik NTFs vedtekter, etiske regler og kollegiale bestemmelser fastsetter.

 

§ 6 Kontingent

Kontingent fastsettes av generalforsamlingen med simpelt flertall. Foreningsåret følger kalenderåret. Ved innmelding etter 1. juli betales ½ kontingent. Passive medlemmer betaler ½ kontingent. Pensjonerte medlemmer, ved 100 % uførhet, innbudte medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 7 Foreningens organer

Disse er:

1. Generalforsamlingen

2. Styret

3. Klagenemnda

4. Representantene til NTFs representantskap

5. Informasjonssekretæren

6. Øvrige tillitsmenn valgt av generalforsamlingen.

 

     Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Styret består av 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, og en representant fra UTV (utvalg for tillitsvalgte). Det velges 2 suppleanter, samt personlig suppleant for representanten fra UTV. Klagenemnda består av 3 medlemmer.

     Generalforsamlingen velger representanter til NTFs representantskapet. Det velges personlige suppleanter.

     Valgkomiteen skal ha 2 medlemmer. Det velges 1 revisor.

     Hensyn skal tas til fordeling av tillitsvalgte fra offentlig og privat sektor både til styre og representantskap.

 

§ 8 Generalforsamling, innkalling og beslutningsdyktighet

Ordinær generalforsamling holdes om høsten hvert år når de saker som skal behandles på representantskapsmøte i NTF, foreligger fra hovedstyret.

     Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når 3 styremedlemmer ber om det, eller når minst 1/4 av medlemmene ber om det.

     Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kalles inn med minst 14 dagers varsel.

     Ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig med de frammøtte medlemmer.

 

§ 9 Dagsorden, ordinær generalforsamling

1. Årsberetning.

2. Revidert regnskap.

3. Fastsetting av kontingent for neste år.

4. Representantskapssaker tilsendt fra NTF.

5. Eventuelle innsendte forslag.

6. Valg av tillitsvalgte iflg. § 7.

 

§ 10 Forslag til generalforsamlingen

Forslag som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være styret i hende senest 1 uke før forsamlingen blir holdt.

     På ekstraordinær generalforsamling kan det bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 11 Valg

Lederen velges først ved særskilt avstemming.

     Deretter velges de av styrets medlemmer som er på valg samt 2 suppleanter, og generalforsamlingen godkjenner 1 styremedlem fra UTV med personlig suppleant. Generalforsamlingen fordeler ververe nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene.

     Videre skal generalforsamlingen velge følgende:

            1. Informasjonssekretær

            2. Revisor

            3. Klagenemnd

            4. Kontaktutvalg med fylkesmyndighetene

            5. Valgkomité

            6. Utsending(er) til NTFs representantskap med personlige suppleanter.

 

Valgperiode

Representant(er) til representantskapet i NTF velges for 1 år. Alle andre tillitsvalgte velges for 2 år.

 

Avstemning

Avstemning i foreningssaker må skje skriftlig dersom 1/3 av de tilstedeværende krever det. Vedtak fattes med vanlig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

 

§ 12 Styrets funksjon og ledelse

Styret skal:

1. Lede foreningens arbeid og påse at vedtekter og bestemmelser blir overholdt

2. Forberede de saker som skal behandles på generalforsamlingen

3. Legge fram regnskap og årsberetning for generalforsamlingen

4. Legge frem innstilling på ny valgkomité. Sist avgåtte styreleder trer inn som medlem

5. Fordele oppgavene som informasjonssekretær og kurskontakt

6. Gjennomføre vedtak gjort på generalforsamlingen

7. Legge til rette og lede faglige møter og kurs

8. Holde NTF underrettet om alt som kan ha betydning for landsforeningens virksomhet

9. Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg.

     Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Lederen er øverste leder av foreningens arbeid. Ved lederens forfall, overtar nestleder ledervervet.

     Sekretæren fører protokoll og medlemslister, og sørger for årsmelding.

     Kassereren krever inn kontingent, kursavgifter og lignende, fører regnskapet og sørger for at regnskapet blir revidert.

 

§ 13 Etiske regler

De etiske regler som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for Nordmøre og Romsdal tannlegeforening.

 

§ 14 Vedtektsendringer, oppløsning

Forslag om vedtektsendring og ev. forslag om oppløsning av foreningen skal sendes til styret innen 1. september.

     Forslag om vedtektsendring krever 3/4 flertall for å bli vedtatt.

     Forslag om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av foreningens medlemmer for å bli vedtatt.

     Den generalforsamling som vedtar oppløsning av foreningen, avgjør hvordan eventuelle midler skal disponeres.