Søk

Forhandlingene om Mønsteravtalen er avsluttet

NTF og Virke kom under årets revisjon av Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer til enighet med Parat og Fagforbundet om regulering av lønnsvilkår og andre endringer.

Resultatet av årets forhandlinger 19. september 2016 er som følger:

Tekst som er gjennomstreket går ut, og tekst som er understreket legges til.

 

I.             Økonomiske forhold

1)            Sentrale tillegg per 1.5 2016

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg, i henhold til følgende tabell:

Stillinger

Sentrale tillegg per 1.5 2016

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

Tannhelsesekretær*

7300

7300

7300

7300

7300

7300

10200

 

Virkningsdato er 1. mai 2016. Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

* Med autorisasjon etter helsepersonelloven.

2)                  Nye minstelønnssatser per 1.5 2016

I tillegg er det innført nye minstelønnssatser, og ett nye ansiennitetstrinn, fra 1. mai 2016:

Stillinger

Minstelønn

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

282 000

287 500

290 300

293 300

301 400

347 700

384 700

Tannhelsesekretær

326 300

332 700

335 900

339 400

350 800

389 200

392 100

                              

Det generelle tillegget (pkt 1) er inkludert i minstelønnssatsen i tabellen over. Det innebærer at hvis sekretærens årslønn per 30.04 2016 + det sentrale tillegget i punkt 1, fortsatt er under minstelønnsnivået, så skal årslønnen deretter (minst) økes til minstelønnssatsen.

Det generelle tillegget og de nye minstelønnsplasseringene for privatansatte tannhelsesekretærer tilsvarer de fylkeskommunalt ansatte tannhelsesekretærenes lønnsoppgjør for 2016.

3)            Mønsteravtalen § 9 pkt. 2 Årlig lønnsvurdering.

Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem. Det følger av Mønsteravtalen § 9 punkt 2 at det skal gjøres en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes / assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet (ikke lokale lønnsforhandlinger).

Det ble til orientering ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i offentlig sektor for 2016. Dette har ingen direkte betydning for den årlige lønnsvurderingen i privat sektor. 
 

II.            Øvrige endringer i avtaleteksten i Mønsteravtalen:

Det er i tillegg avtalt enkelte materielle endringer og presiseringer i Mønsteravtalen, bl. a. følgende punkter:

 1.            § 4 nr. 2 Sen arbeidstid, pkt. d)

 Første setning endres slik:

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan forlange at tillegget for sen arbeidstid skal tas ut i fritid til avvikling av hele fridager. Tillegg for sen arbeidstid kan avtales tatt ut i avspasering. (..)

 2.            § 6 Sykelønnsbestemmelser

 Fjerde avsnitt endres slik (ny siste setning):

«Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker utover de dagene egenmelding kan nyttes - inntil 3 kalenderdager - skal lege søkes og fraværet bekreftes med legeerklæring. Egenmelding kan maksimalt benyttes 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode. Dersom virksomheten er en IA-bedrift, gjelder bestemmelser om egenmelding i henhold til IA-avtalen.»

 3.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1 Minstelønnstabell

 Merknaden bortfaller:

*)Per 1. mai 2014 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 364 000,- i 100 % stilling. Bestemmelsen gjelder forholdsmessig for deltidsansatte.

 Minstelønnstabellen endres i tråd med pkt. I. Økonomi

4.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1

 Minstelønnstabellens stillinger endres slik:

Stillinger uten krav om utdanning «Assistent»

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger «Tannhelsesekretær»

5.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1, nr. 1

Endres slik:

«De ovenstående satser er minstelønnssatser.

Lønnsfastsettelsen skjer ved tilsetting. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, den enkelte ansattes kompetanse, ansvar og resultatoppnåelse

utdanning, kompetanse, erfaring, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Det bør tas hensyn til autorisasjon, jf. lov om helsepersonell.»

6.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1, nr. 2

Endres slik:

«Tannhelsesekretærer/assistenter som omfattes av denne mønsteravtale skal minst lønnes etter overstående tabell.  Skalaene er fastsatt under hensyntagen til den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid over inntil 1 år for den enkelte tannhelsesekretær»

7.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1, nr. 4 litra b) Praksis

Første strekpunkt endres slik:

«Full lønnsansiennitet gis for tidligere praksis som tannhelsesekretær/assistent på offentlig eller privat tannlegekontor. Har arbeidstaker annen praksis skal 1 års praksis godskrives med inntil 5 måneders ansiennitet avhengig av hvor relevant praksisen er».

8.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 1, nr. 4 litra b) Praksis

Nytt siste strekpunkt:

«Avtjening av verneplikt godskrives fullt ut som ansiennitet. Ved avtjening av verneplikt etter ansettelse gis permisjon uten lønn. Slik permisjon avbryter ikke ansienniteten.»

9.            § 9 Lønnsbestemmelser, pkt. 2, nr. 2 Årlige lønnsvurderinger

Nr 2 endres slik:

«I vurderingen av den enkelte ansatte skal følgende legges til grunn:

  • Stillingens arbeids- og ansvarsområde
  • Arbeidstakerens kompetanse, og egnethet, og resultatoppnåelse
  • Utilsiktede skjevheter mellom de ansatte.»

Nr. 3 (nytt punkt):

«I vurderingen av den enkelte ansatte bør det i tillegg tas hensyn til:

  • Utilsiktede skjevheter som følge av endret minstelønn
  • Relevant dokumentert tilleggskompetanse av betydning for stillingen og av minst ett års varighet (fagskole/60 studiepoeng)»

 

III.          Publisering av protokoller og reviderte Mønsteravtaler for tannhelsesekretærer 2016-2018

Protokollene for 2016 publiseres under Kontrakter og avtaler under fanen Jus og arbeidsforhold (krever innlogging). De reviderte Mønsteravtalene med Parat og Fagforbundet for 2016-2018 vil bli lagt ut samme sted så snart de er klarert fra partene.

Mønsteravtalen er ment å være et bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for ansatte tannhelsesekretærer og assistenter i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme. 

Publisert: 20.09.2016