Søk

Juristforbundet lanserer Rettssikkerhetens år 2016

Juristforbundet er bekymret for rettssikkerhetens kår i Norge. Derfor erklærte de, sammen med seks samarbeidsorganisasjoner, i dag 2016 til «Rettssikkerhets år».

Krig, terror og klimaødeleggelser har ført millioner av mennesker på flukt. I altfor stor grad blir disse menneskene nektet sine grunnleggende rettigheter som utdanning og helsetjenester. De mangler ofte dokumentasjon på sin identitet og er meget utsatt for vold og overgrep. Norge har lang tradisjon med å gå i bresjen for menneskerettighetene. Nå snakkes det internasjonalt om at Norge er i ferd med å endre karakter på dette området. Juristforbundet er bekymret, og har samlet en rekke aktører som sammen skal kjempe for at Norge ikke går på akkord med rettsikkerheten for å finne kortsiktige løsninger på utfordringene vi nå står overfor. I løpet av "Rettssikkerhetens år 2016" ønsker de å spre informasjon om hva som ligger i begrepet rettsikkerhet, og hvor sårbart menneskerettighetene er i den situasjonen Norge og verden befinner seg i. Målet er å slå ring om rettssikkerheten og demokratiet.

Hva vil skje i løpet av Rettsikkerhetens år?

- Juristforbundet, Bellona, Flyktninghjelpen, Redd Barna, FOKUS, Noas og Røde Kors har sammen dannet "Rettssikkerhetsalliansen", som skal fungere som vaktbikkjer, og ha en tydelig stemme både i norsk politikk og mediebildet.

- Foreningene vil komme med både felles, bilaterale og unilaterale utspill og aktiviteter gjennom hele året.

- Les deres felles kronikk "Rettssikkerheten ofres på realpolitikkens alter" i VG i dag, 26.01.16.

- Arrangement på hovedprogrammet under Arendalsuka 2016 - mer informasjon kommer.

Følg facebooksiden Rettssikkerhetens år 2016 for oppdatert informasjon.
 

Tannlegeforeningen støtter Rettssikkerhetens år 2016

Flere andre aktører har meldt sin interesse for å støtte opp om og bidra til kampanjen. Det har også vi i NTF. Flyktningssituasjonen vil ha konsekvenser også for tannhelsetjenesten, og både rett til helsehjelp og aldersbestemmelse av barn er aktuelle temaer for NTF å involvere seg i, og vi jobber for å finne gode arenaer for å sette disse temaene på agendaen. Mer informasjon dette vil komme. I mellomtiden håper og ønsker vi at våre medlemmer støtter opp om Rettsikkerhetens år, at dere vil delta på lokale arrangementer og hjelper til med å spre informasjonen videre til venner og kjente, blant annet via sosiale medier. 

Mer om de ulike aktørene i Rettssikkerhetsalliansen

Bellona
Bakgrunnen for konflikter er i økende grad grunnet miljøødeleggelser. Flyktningssituasjonen kommer til å eksplodere hvis vi ikke følger Paris konvesjonen og har med klimaperspektivet - også i utfordringene vi når står ovenfor med flyktingssituasjonen.

Flyktninghjelpen
Flyktninghjelpen er en av verdens største organisasjoner når det gjelder fri rettshjelp. De jobber bl.a. med eiendomsrettigheter for flyktninger som vender hjem igjen, og hjelper folk med å kunne dokumentere sin identitet. De mener at Norges renome står i fare når stortinget nå har tatt initiativ til å stramme inn og redusere menneskerettighetene og ser bort i fra flyktningskonvensjonen. Dette er vel etablerte internasjonale prinsipper og vår humanitære Nansen tradisjon har jobbet for å beskytte disse prinsippene. Vi kan ikke nå, når det blåser litt ekstra hos oss, endre ståsted og se bort i fra disse.

Redd Barna
6 milloner mennesker på flukt i verden i dag, og halvparten av dem er barn. Det å være på flukt strider mot barns grunnleggende rettigheter og behov for omsorg, stabilitet og trygghet. Bevisste overgrep mot barn og unge er hverdagen mange steder i verden. Barn blir tvunget til å bli både utøvere av, vitne til og ofre for bestialske handlinger. Vi må huske at barn på flukt er først og fremst barn. Uansett status på asylsøknaden sin. Barn på flukt blir ikke hørt, altfor mange barn forsvinner fra mottak uten at noen følger dette opp på en skikkelig måte, og behandlingen tar for lang tid. Vi kan ikke sette barndommen på vent!

FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål)
Generelt og historisk har kvinner hatt et svakere rettsvern enn menn. Denne tendensen blir ytterligere forsterket under krig, konflikter og på flukt. Jenter og kvinner på flukt er svært utsatt for vold og overgrep og har meget begrensede muligheter for å rapportere om overgrep. MEN - vi må ikke bare se på kvinnene som ofre. De er viktige aktører og en viktig del av løsningen.

NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere)
NOAS jobber for å fremme respekt for mennesker som er på flukt. Organisasjonen har flere roller, og gir blant annet informasjon og veiledning til nyankomne flyktninger. De yter også rettshjelp og juridisk bistand underveis i søknadsprosessen, samt driver informasjonsarbeid og deltar i den offentlige debatten.

Røde kors
Røde kors er verdens største frivillige humanitære organisasjon. De yter nød- og katastrofehjelp, men opplever at menneskerettigheter er en viktig forutsetning for å kunne komme frem med den humanitære hjelpen. Røde Kors jobber også direkte med myndighetene i krigs- og katastrofeområder. I Norge er deres frivilligkorps en viktig brikke for å oppfylle flyktningenes rettigheter, f.eks. via leksehjelp (tilgang på utdanning), søk etter savnede personer (hjelpekorpset) eller helsehjelp via Røde Kors sine helsesentre.

 

Publisert: 26.01.2016