Søk

Akademikerne 20 år - jubileumshilsen fra lederen

I anledning at Akademikerne fyller 20 år sender Akademikernes leder Kari Sollien en hilsen til medlemmer og medlemsforeninger.

 
Kari Sollien
Foto: Akademikerne

Følg Akademikernes jubileum på www.akademikerne.no

I år fyller Akademikerne 20 år. Organisasjonen representerer 200.000 akademikere over hele landet, og vi er blitt en viktig stemme i den offentlige debatten i løpet av vår levetid. De siste årene har Akademikerne vært den hovedorganisasjonen med den største relative veksten av alle arbeidstakerorganisasjonene. Våre medlemmer representerer kompetanse som er helt sentral i utviklingen av fremtidens kunn-skapssamfunn – og i videreutviklingen av den norske arbeidslivsmodellen.

 
Den norske modellen er selve fundamentet for trygge velferdsordninger og et vel-fungerende arbeidsliv med høy sysselsetting. Den gir oss et samfunn som møter og løser kriser effektivt, og har evne til raskt omstilling. Nye tilknytningsformer, globa-lisering og individualisering i arbeidslivet utfordrer verdiene i trepartssamarbeidet. I tiden fremover er det helt avgjørende at samarbeidet utvikler seg, slik at organisa-sjonene er relevante for alle. Den norske arbeidslivsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad. Akademikerne må fortsette å være en relevant aktør og identi-tetsskaper for våre medlemmer, og utvikle oss i takt med deres forventninger. 
 
For at Akademikerne skal kunne bidra fruktbart i utviklingen av den norske ar-beidslivsmodellen, er det helt nødvendig med et tett samspill mellom medlems-foreninger og hovedorganisasjon. Alle med høyere utdanning skal oppleve at vi kjemper for deres rettigheter, og at vi får gjennomslag som tariffpart og interessepo-litisk aktør. Det opplever jeg at vi har fått til de siste 20 årene, men vi kan bli enda bedre. Nettopp derfor jobber vi hver dag etter slagordet «våger å tenke nytt». 
 
«Alle» snakker om digitalisering, robotisering og delingsøkonomi, og også organisa-sjonene må omstille seg. Akkurat nå jobber vi blant annet med å utvikle vår politikk innenfor verdiskapning og bioøkonomi. Norge bør ligge i forkant på digitalisering og møte utfordringene med innovasjon og offensiv satsing. En grunnleggende forut-setning for all vellykket omstilling i både privat og offentlig sektor, er at vi våger å satse hardt på kunnskapsutvikling og benytte denne kunnskapen i den nye arbeids-hverdagen. 
 
De neste årene vil også de selvstendiges næringsdrivendes rettigheter være en viktig sak for oss, slik at disse blir en naturlig del av det velorganiserte arbeidslivet. Sam-tidig skal vi fortsette å være en konstruktiv tariffpart i offentlig sektor. Vi skal vise vilje til både omstilling og fleksibilitet. For å kunne utvikle arbeidslivet er det en forutsetning at partssamarbeidet fungerer på alle nivå, og at kjerneverdiene tillit, samarbeid og kollektiv trygghet fortsetter å være ryggraden i den norske arbeids-livsmodellen. 
 
Vi har mye å jobbe med også de neste årene. Vi feirer 20 år, og det viktigste er ikke å se seg tilbake. Vi skal se fremover, våge å tenke nytt og fortsette å være relevante for vår voksende medlemsmasse.
 
Gratulerer med jubileet!
 
Kari Sollien, leder av Akademikerne
 
 
 

Publisert: 08.03.2017