Søk

Vedtekter Buskerud tannlegeforening

Buskerud tannlegeforening ble stiftet 15. februar 1905.
Lokalforeningens navn er Buskerud tannlegeforening, dens initialer BTF.

 

§ 1 Formål

Buskerud Tannlegeforenings formål er:

 

1.  Som lokalforening av NTF å støtte den i dens arbeid.

2.  Å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser.

3.  Å fremme det kollegiale samhold.

 

§ 2 Medlemmer

Foreningens medlemmer er ordinære og æresmedlemmer.

1.      Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i BTFs distrikt.

2.      Passivt medlem. Som passivt medlem kan opptre ethvert medlem av NTF som enten ikke utøver tannlegeyrket eller utøver det i en annen lokalforenings distrikt. Passivt medlem har adgang til foreningens møter og kurser, men har ikke stemmerett.

3.      Til æresmedlem kan innvoteres enhver som foreningen i særlig grad vil hedre.

 

§ 3 Innmelding og utmelding

1.      Ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i BTFs distrikt, plikter å sende melding til styret om dette.

2.      Ved flytting fra BTFs distrikt plikter medlemmet å sende melding til styret.

3.      Æresmedlem innvelges på generalforsamlingen etter skriftlig forslag fra minst 2 av de ordinære medlemmer. Beslutningen krever 2/3 flertall.

 

§ 4 Eksklusjon
Ordinære medlemmer som viser slik oppførsel eller handlemåte at standen krenkes, kan av styret innstilles til NTF til eksklusjon. Før slik innstilling skjer, skal medlemmet skriftlig underrettes om dette, og kan innen 2 måneder anke styrets avgjørelse og få saken behandlet på et medlemsmøte.

Det kreves 2/3 flertall for å få styrets beslutning godkjent. Et tidligere ekskludert medlem kan av styret innstilles til gjenopptagelse når forholdene tilsier det

 

§ 5 Kollegiale bestemmelser

1.      De kollegiale bestemmelser som til enhver til gjelder for NTF, gjelder også for BTF.

2.      Forårsaker tvist mellom tannleger et ukollegialt forhold, bør partene søke å ordne uoverensstemmelsen i minnelighet. Kommer tilfredsstillende ordning ikke i stand, kan partene innanke saken skriftlig for foreningens styre. Styret kan enten avsi kjennelse selv, eller - med partenes billigelse - oppnevne en æresrett på 3 medlemmer. I begge tilfelle kan kjennelsen innankes til NTF.

3.      Oppstår det tvist om honorar mellom et medlem og dettes pasient, henvises de til en av generalforsamlingen valgt klagenevnd. Nevnden består av 3 medlemmer med to varamedlemmer, og velges for 3 år av gangen. Instruks for nevnden fastsettes særskilt.

 

§ 6. Tillitsvalgte

1. BTF ledes av et styre på 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, fagansvarlig, samt en representant for UTV (utvalg av tillitsvalgte for offentlig sektor). I tillegg velges et varamedlem. UTV representanten stiller med personlig varamedlem. Lederen har dobbeltstemme ved eventuell stemmelikhet.

2. Øvrige tillitsvalgte:

    a)     representanter til NTF med vararepresentanter

    b)     1 revisor

    c)     2 referenter

    d)     Klagenevnd

    e)     Distriktstillitsvalgte

    f)      Valgkomité

3. Ekstraordinære tillitsvalgte kan oppnevnes av styret med funksjonstid til første generalforsamling.

 

§ 7 Styrets plikter

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av dets medlemmer er til stede.

1.      Lederen er den øverste leder av foreningsarbeidet, og selvskreven representant til NTF. Han tilsier og leder styre- og medlemsmøter, representerer foreningen utad, undertegner viktige skriv og påser at styret og andre tillitsvalgte utfører sine verv.

2.      Nestlederen overtar lederens verv ved dennes forfall, fungerer som arkivar og informasjonssekretær.

3.      Sekretæren fører foreningens korrespondanse og dens styreprotokoll og utarbeider årsberetning.

4.      Kasserer innkrever kontingent og andre fordringer, og betaler alle regninger. Han fører foreningens regnskap og framlegger revidert årsregnskap.

 

§ 8 De øvrige tillitsvalgte

1. Foreningens representanter ivaretar foreningens og medlemmenes interesser i NTFs representantskap. (Se for øvrig NTFs vedtekter § 6 c.)

2. Revisor reviderer kassererens regnskap.

3. Referenten utarbeider referat som forelegges på neste møte til godkjennelse.

4. Klagenevnden, se § 5,3.

5. I hvert tannhelsedistrikt velges en distriktstillitsvalgt. Vedkommende skal bistå styret i dets arbeid, holde styret underrettet om saker av interesse i sitt distrikt og være distriktets kontakt overfor overtannlegen.

6. Valgkomité skal bestå av 3 av generalforsamlingen valgte medlemmer. Den velger selv sin leder. Den forbereder og innstiller til alle valg.

7. Informasjonssekretæren er foreningens kontakt med NTFs informasjonsutvalg.

 

§ 9 Kontingenten

Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen for kommende år.

Kontingenten betales til foreningen av alle medlemmer som praktiserer i foreningens distrikt per 1. januar angjeldende år.

Æresmedlemmer og medlemmer over 65 år er fritatt for kontingent.

 

§ 10 Foreningsår og regnskapsår

Foreningsår og regnskapsår følger kalenderår.

 

§ 11 Medlemsmøter

I foreningsåret bør det foruten generalforsamling avholdes minst 5 ordinære medlemsmøter, hvorav minst ett er ambulerende. Program for møtene sendes medlemmene minst en uke i forveien.

 

§ 12 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen medio mars. Innkallelse med dagsorden skjer skriftlig med minst 2 ukers varsel.

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

Generalforsamlingen har til oppgave:

            1.    å gjennomgå og behandle årsberetning og regnskap og gi decharge,

            2.    å fastsette kontingent for neste regnskapsår,

            3.    å behandle andre saker som i samsvar med vedtektene legges fram,

                        4.         å velge de i § 6 nevnte tillitsvalgte, unntatt representanter til NTF, som velges på det møtet som behandler representantskapssakene.

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling tillyses med vanlig varsel når styret finner det påkrevd, eller minst 1/5 av medlemmene ønsker det.

 

§ 14 Valg

Valg foretas av generalforsamlingen og gjelder for 2 år av gangen, unntatt klagenevnden (se § 5,3) og representanter til NTF som velges for to år av gangen på eget møte (se § 12,4).

Styret skal bestå av offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger.

 

1.  Lederen velges med absolutt flertall. Oppnås ikke absolutt flertall ved første avstemning, foretas omvalg mellom de to som hadde flest stemmer.

2.  Representanten for UTV oppnevnes av de offentlig ansatte medlemmene. Dette gjelder også det personlige varamedlemmet.

3. De øvrige tillitsvalgte velges ved vanlig flertall. Omvalg foretas hvis to eller flere hadde samme stemmetall. I tilfelle stemmelikhet ved omvalg foretas loddtrekning.

4. Valg på leder skjer skriftlig. De øvrige valg behøver bare skje skriftlig dersom det er mer enn én kandidat.

5. Annet hvert år er det medlem av valgkomiteen som har lengst ansiennitet, på valg. Dette skjer i de år hvor det ikke er valg på styret. Det mye medlem blir valgt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Både offentlig og privat praksis skal være representert i valgkomiteen.

    Intet ordinært medlem kan unnslå seg for valg, dog kan medlemmer av det fratredende styre frasi seg gjenvalg for 2 år.

 

§ 15 Avstemning

Avstemning i vanlige foreningssaker må skje skriftlig dersom 1/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede krever det.

Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

§ 16 Saksbehandling

Enhver sak som ønskes avgjort på møte, må først sendes styret.

 

§ 17 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare finne sted på generalforsamlingen.

Forslag til endring må være sendt til styret minst 1 - en - måned før generalforsamlingen.

Medlemmene underrettes skriftlig om forslagene minst 2 uker før generalforsamlingen.

Ved vedtektsendringer må avstemningen skje skriftlig dersom 1/3 av de tilstedeværende medlemmer krever det. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

§ 18 Oppløsning

 

Dersom BTF blir oppløst, fordeles midlene etter nærmere bestemmelse fattet på siste ordinære generalforsamling.